Sądy coraz częściej orzekają unieważnienie umowy frankowej lub odfrankowienie kredytu

Jakie są szanse wygranej w sprawnie "frankowej" ?

99% wyroków I instancji z 2023 roku było korzystnych dla Frankowiczów (wg SBB)

źródło: Stowarzyszenie SBB - https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/

Porównanie zmian proporcji wyroków korzystnych dla Frankowiczów i banków

źródło: Stowarzyszenie SBB - https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/

Frankowicze coraz częściej pozywają banki. Wzrost ilości spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie - https://bip.warszawa.so.gov.pl

71% spraw, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie w 2020 roku to sprawy Frankowiczów

źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie - https://bip.warszawa.so.gov.pl

Wyroki Sądu Najwyższego i TSUE korzystne dla Frankowiczów

Orzecznictwo instytucji prawnych najwyższych instancji takich jak polski Sąd Najwyższy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla abuzywność klauzul indeksacyjnych, rażące naruszenie interesu konsumenta (Frankowicza) i sprzeczność umów frankowych z dobrym obyczajem. Takie samo stanowisko zajmuje Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 uznał, że usunięcie z umowy abuzywnych zapisów indeksacyjnych, przy współwystępującym braku możliwości zastąpienia ich (np. kursem NBP) skutkuje unieważnieniem umowy o kredyt frankowy w całości
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt II CSK 483/18 stwierdza rażące naruszenie interesów konsumenta (Frankowicza) w zapisach umowy o kredyt CHF. Swoboda ustalania kursu waluty przez bank rażąco narusza interes konsumenta i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. SN wykazuje również naruszenie równorzędności stron umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między partnerami stosunku (bankiem i Frankowiczem)
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r., Sygn. akt IV CSK 309/18 stwierdził, iż klauzule indeksacyjne są abuzywne, prawnie wadliwe. Sąd zwrócił również uwagę na prawną bezskuteczność stosowanych przez bank oświadczeń o świadomości ryzyka walutowego, przedkładanych kredytobiorcom jako aneks do umowy kredytowej.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt I CSK 242/18 to kolejne korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy uznał, że zawarcie przez kredytobiorców i bank aneksu do umowy kredytowej we franku szwajcarskim, nie może być uznane za wyraz akceptacji niedozwolonych postanowień umownych. Po raz kolejny potwierdzono abuzywność zapisów indeksacyjnych zawartych w umowach o kredyty frankowe stosowanych przez banki.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17 jednoznacznie ocenia abuzywność zasad określania kursu walut w umowie kredytowej we franku szwajcarskim, co prowadzi do odrzucenia mechanizmu indeksacji w całości, przy jednoczesnym zachowaniu sposobu oprocentowania kredytu (stawka LIBOR). Innymi słowy – Sąd Najwyższy nakazał „odfrankowienie”
Poprzedni
Następny
Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo

TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z z dnia 3 października 2019 roku (C-260/18) wskazuje na dwie możliwości rozstrzygania sporów na linii banki – Frankowicze. Będzie to albo uznanie nieważności umowy w całości (unieważnienie umowy kredytowej we franku szwajcarskim), albo uznanie bezskuteczność klauzul indeksacyjnych (potocznie mówiąc: „odfrankowienie” kredytu we franku szwajcarskim)
Dodatkowo TSUE stwierdził, że to konsument (Frankowicz) ma prawo zadecydować czy godzi się na unieważnienie umowy kredytowej, czy też jego wolą jest dalsze jej obowiązywanie, po usunięciu klauzul indeksacyjnych (po „odfrankowieniu” kredytu).
Głos TSUE to głos jednoznacznie prokonsumencki, stanowiący mocny argument Frankowiczów w walce z bankami. Jego wpływ na krajowe orzecznictwo jest znamienny. Polskie sądy w uzasadnieniu wyroków w „sprawach frankowych” niejednokrotnie powołują się na wyrok TSUE.
Poprzedni
Następny
Źródło:https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=PL

Rzecznik Finansowy

System ochrony ustanowiony na mocy dyrektywy 93/13 opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca… …Rzecznik Finansowy złożył z urzędu oświadczenie zawierające istotny pogląd wskazując na zasadność stwierdzenia nieważności umowy łączącej bank z klientami, podkreślając szeroką ochronę, jaką dyrektywa 93/13 oraz polskie prawo zapewniają konsumentowi … Stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy kredytu powinno wiązać się z zapewnieniem pełnej skuteczności praw konsumentów.
… Rzecznik Finansowy konsekwentnie prezentuje pogląd, że klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów frankowych… nie spełniają warunku formalnej przejrzystości postanowień umowy, ...powodują, że nikt (a zwłaszcza kredytobiorca bądź nawet sąd) poza przedsiębiorcą (kredytodawcą) nie są w stanie w żaden sposób ustalić zasad, wedle których następuje ustalenie kursów walut, a w konsekwencji wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Jednocześnie nawet ewentualne wytłumaczenie mechanizmu należy uznać za niewystarczające
Poprzedni
Następny
Źródło: „Analiza aktualnych zagadnień dotyczących kredytów “frankowych” 29 września 2020„

UOKiK

UOKiK uznał za abuzywne tzw. klauzule spreadowe stosowane przez bank BPH w aneksach do umów o kredyt we franku szwajcarskim. Kara nałożona na bank BPH to ponad 470 000 zł

Kolejne decyzje UOKiK dotyczące niezgodnych z prawem postanowień określających zasady ustalania kursów walut. Suma kar nałożonych na PKO BP i Pekao wyniosła 62 mln zł
Banki nie mogą jednostronnie zmieniać ważnych warunków umów o kredyt hipoteczny, np. sposobów określania kursów walut. UOKiK nałożył za takie praktyki ponad 1,2 mln zł kary na Raiffeisen Bank International.

Sąd podzielił stanowisko UOKiK i uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki
UOKiK uznał, że stosowane przez Deutsche Bank Polska zapisy odnoszące się do mechanizmu wyliczania opłat za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu są klauzulami abuzywnymi. Na bank została nałożona kara około 5 mln zł.

UOKiK: Deutsche Bank Polska stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro. Prezes UOKiK nałożył na Deutsche Bank Polska prawie 7 mln zł kary.
UOKiK uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego. Nałożył na banki kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank, a ponadto zakazał stosowania zakwestionowanych klauzul.
Poprzedni
Następny
Źródło: uokik.gov.pl

Kancelaria prowadzona przez adwokata Pawła Czarniaka i radcę prawnego Tomasza Baszczyna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom. Naszych Klientów reprezentujemy osobiście.

Co wyróżnia naszą kancelarię ?
+ 0
wygranych spraw w sporach z bankami i TU
+ 0
aktualnie prowadzonych spraw "frankowych"
W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami i prześlij umowę

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Kontakt

Dokonamy analizy umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych.
Prześlij umowę

Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z

Podejmiemy kompleksowe działania prawne w Twoim imieniu.
Kontakt

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…