Pomoc Frankowiczom

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

Pomoc dla Frankowiczów świadczona przez kancelarię ma kompleksowy charakter. Jej nadrzędnym celem jest skuteczne przeprowadzenie sprawy frankowej i uzyskanie dla Frankowicza potencjalnie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia: odfrankowienia kredytu lub całkowitego unieważnienia umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych
Prześlij umowę

Odfrankowienie kredytu

Przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy przeliczony kursem z dnia zaciągnięcia kredytu
Więcej...

Unieważnienie umowy frankowej

Umowa o kredyt frankowy zostaje uznana za nieobowiązującą. Kredyt zostaje rozwiązany
Więcej...

Reprezentacja przed sądem

Naszych Klientów przed sądem reprezentuje osobiście doświadczony adwokat lub radca prawny
O kancelarii...

Złożenie pozwu przeciwko bankowi

Kancelaria sporządza i składa pozew sądowy, w którym obszernie uzasadnia wysuwane względem banku roszczenia Frankowicza

Dochodzenie zwrotu kosztów sądowych

Sąd może zasądzić (i zwykle tak się dzieje) zwrot kosztów sądowych, które ponieśli Frankowicze

Dochodzenie nadpłaconych rat

W wyniku odfrankowienia kredytu Frankowicz otrzymuje zwrot kwoty nadpłaconych rat

Przerwanie biegu przedawnienia

Sporządzenia i złożenie wezwania do próby ugodowej, co skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń z umowy o kredyt we frankach

Na pomoc Frankowiczom przychodzą wyroki SN i TSUE. Frankowicze uzyskują pozytywne orzeczenia sądów.

Jakie są szanse wygranej ?

99% wyroków I instancji z 2023 roku było korzystnych dla Frankowiczów (wg SBB)

źródło: Stowarzyszenie SBB - https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/

Porównanie zmian proporcji wyroków korzystnych dla Frankowiczów i banków

źródło: Stowarzyszenie SBB - https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/

Pomoc dla Frankowiczów

Od analizy umowy po prowadzenie sprawy do prawomocnego wyroku sądu

Pomoc Frankowiczom świadczona przez kancelarię rozpoczyna się od bezpłatnej i niezobowiązującej analizy umowy o kredyt we frankach.

W kolejnym kroku kancelaria składa reklamację do banku, co przerywa bieg przedawnienia roszczeń z umowy kredytu, który zaciągneli Frankowicze. W przypadku odrzucenia reklamacji, kierujemy sprawę do sądu składając pozew przeciwko bankowi. W pozwie formułujemy roszczenie o odfrankowienie kredytu lub całkowite unieważnienie umowy kredytowej .

W dalszej kolejności pomoc Frankowiczom świadczona przez kancelarię obejmuje szereg działań prawnych, zwłaszcza reprezentacją na rozprawach sądowych.

Pomoc prawna Frankowiczom i działania kancelarii prowadzone są aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku sądu, który stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sprawy frankowej.

pomoc dla frankowiczow

Pomoc prawna Frankowiczom rozpoczyna się od analizy umowy o kredyt frankowy

Weryfikacja umowy o kredyt we frankach pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych, co stanowić będzie jedną z podstaw formułowania roszczeń wobec banku, jest pierwszym, kluczowym i niezbędnym krokiem działań, na które składa się pomoc prawna Frankowiczom.

Klauzule abuzywne to zapisy umowy o kredyt hipoteczny we frankach, którą zawarł Frankowicz z bankiem, przewidujące dowolne (dla banku) przeliczanie kredytu do CHF co, na gruncie Kodeksu Cywilnego, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy Frankowicza.

Umowy o kredyt CHF różnią się między sobą, dlatego każda musi zostać przeanalizowana indywidualnie. W przypadku stwierdzenia występowania w Twojej umowie kredytowej niedozwolonych zapisów (co bardzo często ma miejsce) kancelaria skontaktuje się z Tobą, celem przedstawienia możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych i oszacowanej wstępnie wartości nadpłaconych bankowi rat.

Analiza umowy o kredyt frankowy jest bezpłatna i niezobowiązująca. Frankowicze mają pełną swobodę decyzji podjęcia współpracy z kancelarią.

pomoc frankowiczom

Po analizie uruchamiamy działania prawne kierując sprawę Frankowicza do sądu

W zależności od wyników analizy umowy o kredyt frankowy oraz indywidualnej sytuacji Frankowicza ustalamy czy możliwe będzie tylko odfrankowienie kredytu czy też całkowite unieważnienie umowy frankowej.

Działania prawne kancelaria rozpoczyna od sporządzenia i złożenia wezwania do próby ugodowej. Bank, w odpowiedzi na nasze wezwanie, ma możliwość dobrowolnego uznania roszczeń, jakie wysuwa Frankowicz. Praktycznie zawsze bank odmawia uwzględnienia reklamacji, niemniej jednak, niezwykle istotnym skutkiem złożenia wezwania jest przerwaniem biegu przedawnienia sprawy Frankowicza.

Pomoc Frankowiczom w następnym kroku wiąże się z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi. Kancelaria sporządza pozew, w którym obszernie uzasadnia wysuwane względem banku roszczenia Frankowicza, wskazując na wszystkie okoliczności i podstawy prawne jego dochodzenia.

Pozew frankowy, jak często go się potocznie nazywa, jest przygotowywany przez Kancelarię dla każdego z naszych Klientów indywidualnie. Dostępne w Internecie „pozwy frankowe” – ujednolicone szablony pozwu charakteryzują się niską skutecznością z uwagi na ogromne zróżnicowanie umów o kredyty frankowe stosowanych przez banki.

sprawa frankowiczow

Prowadzimy sprawę Frankowicza aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądu

Skierowanie sprawy Frankowicza do sądu to najważniejszy, lecz nie ostatni krok w batalii o unieważnienie umowy frankowej lub odfrankowienie kredytu.

W dalszej kolejności pomoc Frankowiczom świadczona przez kancelarię obejmuje całe spektrum działań prawnych związanych z prowadzoną sprawą. Składamy kolejne pisma procesowe ustosunkowując się do podniesionych przez bank zarzutów. Osobiście reprezentujemy Frankowicza w trakcie rozpraw sądowych w sprawie przeciwko bankowi.

Każda ze stron, zarówno banki jak i Frankowicze, ma możliwość zaskarżenia wyroku pierwszej instancji poprzez wniesienie apelacji. W takiej sytuacji Kancelaria, w imieniu Frankowicza, składa pisemną odpowiedź na apelację, po czym reprezentuje go na rozprawie apelacyjnej (przed sądem drugiej instancji, a w razie konieczności również przed Sądem Najwyższym).

Pomoc Frankowiczom świadczona jest, aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku sądu, który stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sprawy frankowej.

Kancelaria prowadzona przez adwokata Pawła Czarniaka i radcę prawnego Tomasza Baszczyna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom. Naszych Klientów reprezentujemy osobiście.

Co wyróżnia naszą kancelarię ?
+ 0
wygranych spraw w sporach z bankami i TU
+ 0
aktualnie prowadzonych spraw "frankowych"
W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami i prześlij umowę

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Kontakt

Dokonamy analizy umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych.
Prześlij umowę

Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z

Podejmiemy kompleksowe działania prawne w Twoim imieniu.
Kontakt

Frankowicze - przedawnienie roszczeń ?

Okres przedawnienia wynosi 10 lat dla każdej raty. Oznacza to, że Frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń również w sytuacji, gdy umowa o kredyt we frankach została podpisana dawniej niż 10 lat temu. Pomoc Frankowiczom i wytoczenie powództwa przeciwko bankowi są jak najbardziej możliwe, niemniej jednak, roszczenie do każdej z rat, którą Frankowicz zapłacił przed tą datą ulega przedawnieniu. Dlatego nie warto zwlekać - każdy upływający miesiąc to strata dla Ciebie.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…